• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới Thiệu

Tổng Quan

Tổng Quan

Tập đoàn Tiên Phong- Là một tập hợp nhóm các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh hợp pháp, có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ nhau theo hướng phát triển bền vững. Tienphong Group được hình thành trên cơ sở tự nguyện tham gia của các doanh nghiệp, các cá nhân, đơn vị thành viên. Tienphong Group hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật. Thành viên tham gia gồm thành viên chính thức và thành viên không chính thức

Đọc tiếp

Tổng quan

Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư xây dựng- TPG.Được thành lập năm 2010.Tên công ty viết bằng tiến nước ngoài: TPG INVESTMENTCONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY - viết tắt: ICC, JSC

Đọc tiếp