• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới Thiệu

Tổng Quan

Tập đoàn Tiên Phong- Là một tập hợp nhóm các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh hợp pháp, có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ nhau theo hướng phát triển bền vững. Tienphong Group được hình thành trên cơ sở tự nguyện tham gia của các doanh nghiệp, các cá nhân, đơn vị thành viên. Tienphong Group hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật. Thành viên tham gia gồm thành viên chính thức và thành viên không chính thức

Tập đoàn Tiên Phong - Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, TIENPHONG GROUP đã tập trung đầu tư vào các lĩnh vực Đầu tư, Tư vấn đầu tư, Du lịch và Bất động sản (BĐS)

Bằng những nỗ lực không ngừng, sau gần 10 năm hoạt động, TIENPHONG GROUP đã trở thành thương hiệu số lớn về lĩnh vực tư vấn dầu tư và tư vấn thiết kế. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư của TIENPHONG GROUP đã dần phát huy giá trị và đem lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp và cộng đồng.