• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Cơ hội

Tuyển dụng

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NGUỒN NHÂN LỰC

-Mục đích

      1. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ số đánh giá năng lực của người làm việc (nguồn nhân lực) trong Tienphong Group (TPG) với mục đích làm cơ sở để:

              a.Tuyển dụng, gia hạn hoặc chấm dứt tuyển dụng;

              b. Xét lương, xét thưởng, phụ cấp,...;

              c. Phân công các vị trí làm việc phù hợp.

   . 2. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng nội bộ trong toàn hệ thống Tienphong Group.

      3. Căn cứ xác định

              a. Luật pháp hiện hành của Việt Nam;

              b. Điều lệ Tienphong Group

              c. Các Tiêu chuẩn tham chiếu khác

Đọc tiếp